Klaipėdos rajonas – keturių vandenų ir atvirų horizontų kraštas.

Mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, toliau dirbsime dėl Klaipėdos rajono ir jo žmonių. Mums Klaipėdos rajonas – augantis kraštas, kuriame patogu, saugu, švaru, inovatyvu ir jauku GYVENTI, DIRBTI, KURTI IR ILSĖTIS.

Mums rūpi, kad Klaipėdos rajonas būtų:

Broniaus Markausko komanda
Broniaus Markausko komanda
 • Tęsime esamas ir kursime naujas priemones bei skatinsime lyderystę, bendrystę ir bendradarbiavimą švietimo bendruomenėje.

 • Kursime lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas kiekvienam.

 • Toliau investuosime į patogią ir efektyvią švietimo infrastruktūrą.

 • Užtikrinsime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.

 • Tęsime finansinio raštingumo ir dalyvaujamojo biudžeto programas.

 • Įgyvendinsime Ugdymo karjerai programą.

 • Pastatysime naują 12 grupių lopšelį-darželį Gargžduose. Taip pat – daugiafunkcį centrą Trušeliuose, kuriame bus ugdoma 550 moksleivių ir 230 darželinukų iš Klaipėdos rajono. Pastatysime priestatą prie Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos, kuriame bus įrengtos keturios klasės ir beveik 280 kv. m dydžio aktų salė. Pastatysime priestatą ir garso sienelę prie Ketvergių pagrindinės mokyklos, taip pat – naują darželį Dercekliuose.

 • Modernizuosime Gargždų lopšelį-darželį „Saulutė“ ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją. Sutvarkysime Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos, „Kranto“ progimnazijos ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos sporto aikštynus.

 • Užtikrinsime saugų, ekonomišką ir aplinkai draugišką viešąjį transportą rajone.

 • Tvarkysime Savivaldybės viešuosius pastatus, skatinsime renovaciją.

 • Toliau investuosime į vandens ir nuotekų infrastruktūros plėtrą.

 • Pirksime elektromobilius ir plėsime greitojo įkrovimo stotelių elektromobiliams tinklą rajone.

 • Skatinsime vaikų maitinimą ekologiškais, išskirtinės kokybės ir vietinių ūkininkų užaugintais maisto produktais.

 • Toliau atsakingai vertinsime ir ribosime taršių įmonių plėtrą rajone.

 • Tęsime esamo apšvietimo tinklo modernizaciją bei vykdysime gatvių apšvietimo plėtrą rajone.

 • Didinsime rėmimą sodininkų bendrijoms.

 • Sieksime, kad visi keliai, esantys gyvenvietėse, būtų sutvarkyti.

 • Ir toliau skirsime didelį finansavimą keliams ir gatvėms, daugiau dėmesio žvyruotų kelių atnaujinimui.

 • Spręsime klausimus dėl transporto srautų piko metu, didinsime išvažiavimų / įvažiavimų iš Sendvario seniūnijos skaičių.

 • Investuosime ir kursime viešąsias erdves visose seniūnijose.

 • Pastatysime daugiafunkcį sporto centrą su baseinu Gargžduose, atnaujinsime esamas ir statysime naujas aktyvaus poilsio ir sporto, vaikų žaidimų aikšteles.

 • Toliau investuosime į socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinsime jų įvairovę.

 • Pastatysime naujus socialinius būstus daugiau nei 30 šeimų.

 • Teiksime paslaugas ir kursime infrastruktūrą proto ir / ar psichinę negalią turintiems asmenims ir jų šeimų nariams.

 • Remsime bendruomeninį ir nevyriausybinį socialinį verslą.

 • Didinsime kompleksinių paslaugų šeimai apimtis ir kokybę.

 • Gerinsime pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinsime dienos paslaugų prieinamumą, investuosime į sveikatos įstaigų infrastruktūrą, įrangą.

 • Skatinsime prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą.

 • Sudarysime senjorams kuo palankesnes sąlygas gyventi visavertį asmeninį, visuomeninį, profesinį ir kultūrinį gyvenimą, įtrauksime senjorus į su jais susijusių sprendimų priėmimą.

 • Skatinsime ir didinsime rėmimą etninės kultūros programos įgyvendinimui rajone, didelį dėmesį skirdami vietos tradicijų išsaugojimui, identiteto puoselėjimui, etninės kultūros globai, kultūros paveldo išsaugojimui. Ypatingą dėmesį skirsime žemaitiškosios ir mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėjimui.

 • Tvarkysime materialų bei saugosime ir plėtosime nematerialų kultūros paveldą, įveiklindami šiuos objektus ir paversdami juos įdomia, atraktyvia kultūros sklaidos priemone.

 • Stiprinsime ryšius ir skatinsime bendradarbiavimą tarp rajono kultūros įstaigų, bendruomenių, tautodailininkų, rašytojų, meno profesionalų, įtraukdami juos į įvairius projektus, programas.

 • Investuosime ir sieksime, kad rajono kultūros įstaigose dirbtų aukštos motyvacijos ir kompetencijos specialistai.

 • Išlaikysime ir tobulinsime programas, kurios remia ir skatina rajono įstaigų ir čia gyvenančių bei kuriančių bendruomenių, gyventojų bendradarbiavimo, inovacijų kūrimo, kultūros sklaidos projektus.

 • Plėtosime Gargždų krašto muziejaus veiklas naujose ir funkcionaliose erdvėse.

 • Užtikrinsime Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos tinklo veiklas, modernizuosime erdves, investuosime į darbuotojų motyvaciją ir kompetencijas, garantuosime palaikymą planuojamiems ir įgyvendinamiems projektams.

 • Parengsime naujo, modernaus ir šiuolaikiško Gargždų bibliotekos pastato projektą.

 • Skatinsime kultūros inkubatorių, bendradarbystės erdvių atsiradimą rajone, taip didindami bendruomenių įsitraukimą į kūrybinio verslumo ir vietokūros veiklas.

 • Sieksime kad viešąsias kultūros paslaugas rajone aktyviai teiktų nevyriausybinės organizacijos, taip pat kurtųsi nauji kūrybiniai verslai ir darbo vietos kultūros sektoriuje.

 • Modernizuosime Gargždų kultūros centro pastatą, pastatysime Endriejavo kultūros centrą, rekonstruosime Veiviržėnų kultūros centrą, sutvarkysime Agluonėnų ir Girininkų kultūros pastatus.

 • Toliau remsime ir kartu su verslu ieškosime priemonių skatinti verslo ir darbo vietų kūrimąsi, infrastuktūros rajone plėtrą.

 • Remsime ir toliau skatinsime bendruomeninį ir nevyriausybinį verslą. Įtrauksime bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas į Savivaldybės įgyvendinamus projektus švietimo, kultūros, aplinkos apsaugos ir kitose srityse.

 • Sukursime profesijos mentorystės programą. Skirsime paskatas rajono darbdaviams priimti į darbą studijuojantį jaunimą, siekiant formuoti praktinius profesijos įgūdžius.

 • Toliau tęsime jaunimo verslumo ugdymo ir įdarbinimo programą.

 • Savivaldybės įstaigose skatinsime neįgaliųjų įdarbinimą, plėtosime paskatas darbdaviams įdarbinti neįgaliuosius. Skatinsime tęstines profesinio mokymo programas, kurios palengvins integraciją į darbo rinką neįgaliesiems.

 • Toliau tęsime užimtumo ir socialines programas ilgalaikiams bedarbiams, siekiant jiems padėti grįžti į darbo rinką.

 • Skatinsime lanksčių darbo formų prieinamumą Savivaldybėje ir jos įstaigose, sudarysime galimybę dirbti lanksčiu grafiku, pavyzdžiui, dalį darbo laiko dirbant namuose, dirbant tik dalį dienos ir pan.

 • Didinsime rėmimą ūkininkaujantiems per žemės ūkio programą.

 • Stiprinsime Savivaldybės viešojo, privataus, nevyriausybinio sektorių bei bendruomenių bendradarbiavimą, siekiant darnaus ir tvaraus turizmo vystymo Klaipėdos rajone.

 • Kompleksiškai vystysime didžiausio turistinio potencialo ir perspektyvių turistinių vietovių infrastruktūrą ir paslaugas, ilginančias turistinį sezoną ir skatinančias turistus užsibūti.

 • Vystysime ekologinio / gamtos (vandens, aktyvaus, pasyvaus, lėtojo, mėgėjiškos žvejybos) turizmo infrastruktūrą ir paslaugas.

 • Investuosime ir pritaikysime turizmui kultūros paveldo objektus, vystysime kultūrinio turizmo produktus.

 • Vystysime bendradarbiavimą regioniniu ir tarptautiniu lygiu, siekiant didinti turizmo paslaugų įvairovę, turistinį potencialą ir žinomumą užsienio rinkose.

 • Didinsime Dalyvaujamojo biudžeto finansavimą, suteikiant gyventojams galimybę įsitraukti į sprendimų priėmimą ir Savivaldybės biudžeto skirstymą, teikiant savo idėjas.

 • Toliau įgyvendinsime 2021 m. patvirtinus Klaipėdos rajono plėtros dokumentus – Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategiją iki 2030 m., Klaipėdos rajono turizmo plėtros planą iki 2030 m. ir Klaipėdos rajono plėtros strateginį planą iki 2030 m. Būsime atviri ir lankstūs priimdami naujas idėjas, atsižvelgiant į iškilusias aktualijas.

 • Užtikrinsime Tarybos posėdžių, komitetų ir komisijų / darbo grupių posėdžių viešumą.

 • Skatinsime viešas konsultacijas dėl planuojamų priimti sprendimų, įtraukiant suinteresuotas puses.

 • Sukursime Savivaldybės problemų žemėlapį.

 • Tęsime turimas ir rengsime naujas programas, prisidedančias prie vaikų mokymo, lavinimo ir užimtumo, numatydami tam lėšas, dėkosime vaikams, jų mokytojams ir treneriams, skirdami jiems premijas už pasiektus rezultatus.

 • Tęsime pirmoko krepšelio finansavimą, ieškosime būdų kompensuoti pratybų kainas.

 • Skatinsime mokytojus, socialinius, sveikatos, kultūros darbuotojus, teiksime premijas ir dėkosime visų Savivaldybės įstaigų bendruomenėms už jų indėlį į rajono gyventojų kokybės gerinimą.

 • Tęsime finansavimą jaunų ir trūkstamų specialistų pritraukimui į rajono įstaigas.

 • Tęsime finansavimą aukšto sportinio meistriškumo didinimui, bendruomenių bei religinių bendruomenių programų rėmimą.

 • Tęsime kompensacijų skyrimą privatiems darželiams.

 • Toliau tęsime bendradarbiavimą su vakarų regiono savivaldybėmis, kartu sieksime aukštesnių tikslų, inovatyvių sprendimų, apjungiant resursus ir kompetencijas, įgyvendinant Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 m.

 • Racionaliau planuosime infrastruktūrinius projektus, siekiant išvengti bankrutuojančių rangovų ir mažinti gyventojams keliamus nepatogumus.

 • Didinsime ir stiprinsime seniūnaičių institutą.

 • Toliau taikysime nulinę toleranciją korupcijai.

 • Savivaldybės veikla turi būti vieša, suprantama ir atvira visuomenei.